تصویر هنرمند موجود نیست

ابا کریب

1

آهنگهای ابا کریب

ابا کریب و نوید زردیئه مه ویت

نوید زردی ئه مه ویت