تصویر هنرمند موجود نیست

آیسا حیدری

11

آهنگ های آیسا حیدری

آیسا حیدریتو هنوز اینجایی

آیسا حیدری تو هنوز اینجایی

آیسا حیدریجانم بگو

آیسا حیدری جانم بگو

آیسا حیدریبا تو بهار

آیسا حیدری با تو بهار

آیسا حیدریدلم رفت

آیسا حیدری دلم رفت

آیسا حیدریکافه

آیسا حیدری کافه

آیسا حیدریهمیشه باتو

آیسا حیدری همیشه باتو

آیسا حیدریسمفونی عاشورا

آیسا حیدری سمفونی عاشورا

آیسا حیدریعید

آیسا حیدریهدیه خدا

آیسا حیدری هدیه خدا

آیسا حیدریدلتنگی

آیسا حیدری دلتنگی

آیسا حیدرییاد تو

آیسا حیدری یاد تو