تصویر هنرمند موجود نیست

آویستا باند

10

آهنگ های آویستا باند

آویستا باند و یاشار گرجیچی شده

آویستا باند چی شده

آویستا باندعشق تو

آویستا باند عشق تو

آویستا باندوداع تلخ ( ریمیکس )

ریمیکس آویستا باند وداع تلخ

آویستا باندحرفای قلب من

آویستا باند حرفای قلب من

آویستا باندیه مشت حرف

آویستا باند یه مشت حرف

آویستا باندیادگاری

آویستا باند یادگاری

آویستا باندوداع تلخ

آویستا باند وداع تلخ

آویستا باندمن عاشقم

آویستا باند من عاشقم

آویستا باندمن نمیتونم

آویستا باند من نمیتونم

آویستا باندوقت رفتن

آویستا باند وقت رفتن