تصویر هنرمند موجود نیست

آواج باند

4

آهنگهای آواج باند

آواج باندگیسو کمند

آواج بند گیسو کمند

آواج بانددل دیوونه

آواج بند دل دیوونه

آواج باندماه من

آواج بند ماه من

آواج باندبیا برگرد

آواج باند بیا برگرد