تصویر هنرمند موجود نیست

آوات بوکانی

3

آهنگ های آوات بوکانی

آوات بوکانینگین

آوات بوکانی یار غه ریبه که م

آوات بوکانیاره اره دوست داره

آوات بوکانی اره اره دوست داره

آوات بوکانییار غه ریبه که م

آوات بوکانی یار غه ریبه که م