تصویر هنرمند موجود نیست

آنیل پیانجی

4

آهنگ های آنیل پیانجی

آنیل پیانجییورویوروز یانا یانا

آنیل پیانجی یورویوروز یانا یانا

آنیل پیانجیآکلیمی کاچیردیم

آنیل پیانجی آکلیمی کاچیردیم

آنیل پیانجیسکی دور

آنیل پیانجی سکی دور

آنیل پیانجییاغمورلار

آنیل پیانجی یاغمورلار