تصویر هنرمند موجود نیست

آماج باند

4

آهنگ های آماج باند

آماج باندرابطه

آماج باند رابطه

آماج بانددلوم دلوم

آماج باند دلوم دلوم

آماج باندخواهشا

آماج باند خواهشا

آماج باندآرام و بیصدا

آماج باند آرام و بیصدا