تصویر هنرمند موجود نیست

آریجیت سینگ

2

آهنگهای آریجیت سینگ

آریجیت سینگظالما

آریجیت سینگ ZAALIMA

آریجیت سینگفقط تو هستی

آریجیت سینگ Tum Hi Ho