تصویر هنرمند موجود نیست

آریا امجد

11

آهنگ های آریا امجد

آریا امجدریش و قیچی

آریا امجد ریش و قیچی

آریا امجدخاطرخواه

آریا امجد خاطرخواه

آریا امجدمن و تو

آریا امجد من و تو

آریا امجدرشیدخان 2

آریا امجد رشیدخان 2

آریا امجدچتر

آریا امجد چتر

آریا امجدداداش

آریا امجد داداش

آریا امجددل دل نکن

آریا امجد دل دل نکن

آریا امجدوقتی عاشق میشم

آریا امجد وقتی عاشق میشم

آریا امجددلی که بشکنه

آریا امجد دلی که بشکنه

آریا امجدتنهایی

بهترین آهنگ های ماه

آریا امجدرشید خان