تصویر هنرمند موجود نیست

آریانا گرانده

4

آهنگ های آریانا گرانده

آریانا گراندهOff The Table

آریانا گرانده Off The Table

آریانا گراندهبا دوست دخترت بهم بزن حوصلم سررفته

آریانا گرانده Break Up with Your Girlfriend I'm Bored

آریانا گراندههفت حلقه

آریانا گرانده 7 Rings

آریانا گراندهتصور کن

آریانا گرانده Imagine