تصویر هنرمند موجود نیست

آریانا گرانده

3

آهنگ های آریانا گرانده

آریانا گراندهبا دوست دخترت بهم بزن حوصلم سررفته

آریانا گرانده Break Up with Your Girlfriend I'm Bored

آریانا گراندههفت حلقه

آریانا گرانده 7 Rings

آریانا گراندهتصور کن

آریانا گرانده Imagine