تصویر هنرمند موجود نیست

آریاس جوان

4

آهنگهای آریاس جوان

آریاس جواندلرفینەکەم

آریاس جوان دلرفینەکەم

آریاس جوانگیروده‌تم

آریاس جوان گیروده‌تم

آریاس جوانوکو جاران

آریاس جوان وکو جاران

آریاس جوانقه‌ ولی درو

کردی آریاس جوان قه‌ ولی درو