تصویر هنرمند موجود نیست

آریاس جوان

4

آهنگ های آریاس جوان

آریاس جواندلرفینەکەم

آریاس جوان دلرفینەکەم

آریاس جوانگیروده‌تم

آریاس جوان گیروده‌تم

آریاس جوانوکو جاران

آریاس جوان وکو جاران

آریاس جوانقه‌ ولی درو

کردی آریاس جوان قه‌ ولی درو