تصویر هنرمند موجود نیست

آرون افشار

5

آهنگهای آرون افشار

آرون افشارسلطان غم

آرون افشار سلطان غم

آرون افشارخدا نکنه بمیری واسم

آرون افشار خدا نکنه بمیری واسم

آرون افشارپناه عاشقان

آرون افشار پناه عاشقان

آرون افشارعاشق کش

آرون افشار عاشق کش

آرون افشاررفتم که رفتم

آرون افشار رفتم که رفتم