تصویر هنرمند موجود نیست

آرمان گرشاسبی

19
1

آلبومهای آرمان گرشاسبی

آرمان گرشاسبی و چارتارجاده می رقصد

چارتار جاده می رقصد

آهنگ های آرمان گرشاسبی

آرمان گرشاسبیبرمیگردم

آرمان گرشاسبی برمیگردم

آرمان گرشاسبیتو را جویم

آرمان گرشاسبی تو را جویم

آرمان گرشاسبیبگو به باران

آرمان گرشاسبی بگو به باران

آرمان گرشاسبیتشییع

آرمان گرشاسبی تشییع

آرمان گرشاسبیشقایق

آرمان گرشاسبی شقایق

آرمان گرشاسبیجدایی

آرمان گرشاسبی تشییع

آرمان گرشاسبیمستم از

آرمان گرشاسبی مستم از

آرمان گرشاسبی و چارتارآدینه

چارتار آدینه

آرمان گرشاسبی و چارتاربنویس

چارتار بنویس

آرمان گرشاسبی و چارتاربرهنه

چارتار عاشقانه تنهاست

آرمان گرشاسبیشب

آرمان گرشاسبی شب

آرمان گرشاسبی و چارتاربرف

چارتار برف

آرمان گرشاسبی و چارتارآسمان هم زمین می خورد

چارتار با نام آسمان هم زمین می خورد

آرمان گرشاسبی و چارتارباران تویی (ریمیکس)

چارتار باران تویی

آرمان گرشاسبی و چارتاردریچه

چارتار دریچه

آرمان گرشاسبی و چارتاردر حسرت ماه (ریمیکس)

چارتار در حسرت ماه

آرمان گرشاسبی و چارتارشبیه یک مرداب (ریمیکس)

چارتار شبیه یک مرداب

آرمان گرشاسبی و چارتارعاشقانه تنهاست

چارتار عاشقانه تنهاست

آرمان گرشاسبی و چارتارخوشا به من

چارتار خوشا به من