تصویر هنرمند موجود نیست

آرمان علیدوست

13

آهنگ های آرمان علیدوست

آرمان علیدوستمیشه برگردی

آرمان علیدوست میشه برگردی

آرمان علیدوستیه روز خوب

آرمان علیدوست یه روز خوب

آرمان علیدوستلامصب

آرمان علیدوست لامصب

آرمان علیدوستآروم بخواب

آرمان علیدوست آروم بخواب

آرمان علیدوستدلمو پس بده

آرمان علیدوست دلمو پس بده

آرمان علیدوستدلت چی

آرمان علیدوست دلت چی

آرمان علیدوستای داد بیداد

آرمان علیدوست ای داد بیداد

آرمان علیدوستهمینه که هست

آرمان علیدوست همینه که هست

آرمان علیدوستدل دل نکن

آرمان علیدوست دل دل نکن

آرمان علیدوستهمتون عین همین

آرمان علیدوست همتون عین همین

آرمان علیدوستاینم یه جور درده

آرمان علیدوست اینم یه جور درده

آرمان علیدوستزیر بارونم

آرمان علیدوست زیر بارونم

آرمان علیدوستهمه چی خوبه

آرمان علیدوست همه چی خوبه