تصویر هنرمند موجود نیست

آرشام صادقی

2

آهنگ های آرشام صادقی

آرشام صادقیچشمای تو

آرشام صادقی چشمای تو

آرشام صادقیتو که صدام نمی کنی

آرشام صادقی تو که صدام نمی کنی