تصویر هنرمند موجود نیست

آرتین قاسم پوری

2

آهنگ های آرتین قاسم پوری

آرتین قاسم پوریعشق دلم

آرتین قاسم پوری عشق دلم

آرتین قاسم پوریتا تو رو دیدم

آرتین قاسم پوری تا تو رو دیدم