تصویر هنرمند موجود نیست

آراز

10

آهنگ های آراز

آرازتموم شهر

آراز تموم شهر

آرازتبر

آراز تبر

آرازگل گل

آراز گل گل

آرازحس ناب

آراز حس ناب

آرازآی بیر نفر

آراز آی بیر نفر

آرازدلی عاشیق

آراز دلی عاشیق

آرازحسرت

آراز حسرت

آرازسارام

آراز سارام

آرازاصل عشق

آراز اصل عشق

آرازسرباز

آراز سرباز