تصویر هنرمند موجود نیست

آرات

4

آهنگ های آرات

آراتمن عاشقشم

آرات من عاشقشم

آراتتقصیر خودمه

آرات تقصیر خودمه

آرات و آزادرابطه

آزاد و آرات رابطه

آرات و حسین زینالیاز دست میدم

حسین زینالی و آرات از دست میدم