تصویر هنرمند موجود نیست

آرات بند

4

آهنگ های آرات بند

آرات بندنوروز بایرام

آرات بند نوروز بایرام

آرات بندامان سن سیز

آرات بند امان سن سیز

آرات بندآذربایجان قیزی

آرات بند آذربایجان قیزی

آرات بندعاشقتم

آرات بند عاشقتم