تصویر هنرمند موجود نیست

آداک

2

آهنگهای آداک

آداکلحظه ی دیدار

آداک لحظه ی دیدار

آداکصدایم کن

آداک صدایم کن