تصویر هنرمند موجود نیست

آبتین

9

آهنگ های آبتین

آبتینبه داد دلم برس

آبتین به داد دلم برس

آبتینیه دنیا حرف دارم

آبتین یه دنیا حرف دارم

آبتینزبونم میگیره

آبتین زبونم میگیره

آبتینحقم بود

آبتین حقم بود

آبتینآسمون

آبتین آسمون

آبتینجدایی

آبتین

آبتینچته دل

آبتین چته دل

آبتینعاشقم

آبتین عاشقم

آبتین و مازیار فلاحیشبی که باد میومد

مازیار فلاحی و آبتین شبی که باد میومد