تصویر هنرمند موجود نیست

آبان باند

9

آهنگ های آبان باند

آبان باندطاعون

آبان بند طاعون

آبان باندعطرت

آبان باند عطرت

آبان باندبگو چیکار کنم

آبان باند بگو چیکار کنم

آبان باندجاذبه

آبان باند جاذبه

آبان باندمریضم

آبان باند مریضم

آبان باندتو رو دوست دارم

آبان باند تو رو دوست دارم

آبان باندیادم نمیره

آبان باند یادم نمیره

آبان باندچپ و راست

آبان باند چپ و راست

آبان باندصدای بارون

آبان باند صدای بارون