تصویر موجود نیست

پامبا

32

آهنگهای پامبا

علی فارابدنیا یالاندی

علی فاراب دنیا یالاندی

علی عمرانیبو سوگی

علی عمرانی بو سوگی

علی عمرانی و یوسف زهتابی اسکوییبو سوگی

یوسف زهتابی اسکویی, علی عمرانی بو سوگی

علی عمرانیلیلی و مجنون

علی عمرانی لیلی و مجنون

صابر محمودیدلی باز

صابر محمودی دلی باز

هادی خالقیمیخانه لر

هادی خالقی میخانه لر

منوچهر ترابیسوگی

منوچهر ترابی سوگی

پیمان کیوانییالان دونیا

پیمان کیوانی یالان دونیا

پیمان کیوانیغملی بیر سوز

پیمان کیوانی غملی بیر سوز

پیمان کیوانیسارافون

پیمان کیوانی سارافون

پیمان کیوانیآجی سودا

پیمان کیوانی آجی سودا

پیمان کیوانیسارا

پیمان کیوانی سارا

پیمان کیوانیآژ جنازه لر

پیمان کیوانی آژ جنازه لر

پیمان کیوانینوار نه یوخ

تصویر ندارد

پیمان کیوانیآی ساوالان

پیمان کیوانی آی ساوالان

پیمان کیوانیبعضا

تصویر ندارد

پیمان کیوانیهر گون قدملیم

پیمان کیوانی هر گون قدملیم

پیمان کیوانیایکیمیزده یولو چاشدوخ

پیمان کیوانی ایکیمیزده یولو چاشدوخ

پیمان کیوانیمن نا اینصاف

پیمان کیوانی من نا اینصاف

پیمان کیوانییالانیمیش ایستمک

پیمان کیوانی یالانیمیش ایستمک

پیمان کیوانیسنن خبر

پیمان کیوانی سنن خبر

پیمان کیوانیکسی نیست

تصویر ندارد

پیمان کیوانییا محمد (ص)

پیمان کیوانی یا محمد (ص)

پیمان کیوانییاغیش

تصویر ندارد

پیمان کیوانیکچجک زامان

پیمان کیوانی کچجک زامان

پیمان کیوانیحادثه عشق

پیمان کیوانی کچجک زامان

پیمان کیوانیاردبیل

پیمان کیوانی اردبیل

پیمان کیوانیتاراج

پیمان کیوانی تاراج

پیمان کیوانیهاردان دئیم سنه

پیمان کیوانی هاردان دئیم سنه

پیمان کیوانیقالدیم یالوارا یالوارا

تصویر ندارد

پیمان کیوانیسوکولموش ائو

پیمان کیوانی سوکولموش ائو

پیمان کیوانیمجبورام دایانام

پیمان کیوانی مجبورام دایانام