تصویر موجود نیست

علی تیرداد

58
2

آلبومهای علی تیرداد

میلاد باباییمستند

میلاد بابایی مستند

میلاد باباییبهترین روزام

میلاد بابایی بهترین روزام

آهنگهای علی تیرداد

میثم رجب پورهنوزم همونم

میثم رجب پور هنوزم همونم

هوروش باندشاید یه شب بارون

هوروش باند شاید یه شب بارون

مسعود آریالنگ آتیش

مسعود آریا لنگ آتیش

بابک بهروزبه تو که بد نگذشت

بابک بهروز به تو که بد نگذشت

حامد اسکندریلیلا

حامد اسکندری لیلا

امید عامریآخر خط

امید عامری آخر خط

امیرانگفته بودی

امیرا نگفته بودی

علی پیشتاز ملکه

ملکه از علی پیشتاز و نیما 1 150x150 - دانلود آهنگ ملکه از علی پیشتاز و نیما

نيكانچه انتظاری داری

نيكان چه انتظاری داری

آمیرافرشته ای

آمیرا فرشته ای

محمد طاهرخواهشا

محمد طاهر خواهشا

امید علومیسر حرفتی هنوز

امید علومی سر حرفتی هنوز

سهراب پاکزادمیگیرم دست تورو

سهراب پاکزاد میگیرم دست تورو

دانیال رمضانیخسته شدم

دانیال رمضانی خسته شدم

مهدی اسدیبارون و نم

مهدی اسدی بارون و نم

فرهبدبچه نمیشم

فرهبد بچه نمیشم

هوروش باندمثل ماهی

هوروش باند مثل ماهی

امیر عظیمیخبر داری

امیر عظیمی خبر داری

هوروش باندچه حالی میشی

هوروش باند چه حالی میشی

امیر عظیمیروبرومی

امیر عظیمی روبرومی

امیر عظیمیماه بانو

امیر عظیمی ماه بانو

سامان سیفبارونه بارونه

سامان سیف بارونه بارونه

علی پیشتازمن یا تو

علی پیشتاز من یا تو

علی درخشاناز خودتم

علی درخشان از خودتم

علی پیشتازبی معرفت

علی پیشتاز بی معرفت

علی درخشانالماس نایاب

علی درخشان الماس نایاب

میلاد نورمحمدآروم آروم

میلاد نورمحمد آروم آروم

علی پیشتازسیاه و سفید

علی پیشتاز سیاه و سفید

امین حافظعادی شه

امین حافظ عادی شه

رهبر نوربخشغیرممکن

رهبر نوربخش غیرممکن

علی درخشاندمش گرم

علی درخشان دمش گرم

مجید فرهبد و مهدی فرهبدمنو ببخش

مجید فرهبد و مهدی فرهبد منو ببخش

مجید فرهبدنمیتابی به من

مجید فرهبد نمیتابی به من

سامان سیفدورت بگردم

سامان سیف دورت بگردم

علی درخشاندور همی

علی درخشان دور همی

محمد طاهرشبیه من

محمد طاهر شبیه من

امین حافظدلم میخواد

امین حافظ دلم میخواد

علی درخشانمرد نیستم

علی درخشان مرد نیستم

محمد طاهرمو فرفری

محمد طاهر مو فرفری

علی درخشانحس خوب

علی درخشان حس خوب

علی درخشانسجاده حاجت

علی درخشان سجاده حاجت

مجید فرهبد و مهدی فرهبددیگه بسه

مجید فرهبد و مهدی فرهبد دیگه بسه

میثم رجب پورعشقت

میثم رجب پور عشقت

اشکان عبدی پوردیدی گفتم بهت

اشکان عبدی پور دیدی گفتم بهت

حسین سیفنمی گم برکرد

حسین سیف نمی گم برکرد

فرزاد اقدمآخی

فرزاد اقدم آخی

امید کیانمیز شام

امید کیان میز شام

میثم رجب پورمیری بی من

میثم رجب پور میری بی من

آرادبعد اون

آراد بعد اون

اشکان عبدی پورالان نیستی

اشکان عبدی پور الان نیستی

میثم رجب پوراون نموند

میثم رجب پور اون نموند

امیر عظیمیماهی قرمز

امیر عظیمی ماهی قرمز

امیر عظیمینیم دیگر

امیر عظیمی نیم دیگر

علیرضا آذر و میلاد بابایینا نحس

مصطفی یگانهتو چه میدونی

مصطفی یگانه تو چه میدونی

حامد محمودزاده و حامد همایونبمون نرو

حامد همایون بمون نرو

مصطفی یگانهباور کردنی نیست

مصطفی یگانه باور کردنی نیست

مصطفی یگانهاز دست تو

مصطفی یگانه از دست تو