تصویر موجود نیست

عارف تجلی

10

آهنگهای عارف تجلی

مهدی صفریزینب نالان

مهدی صفری زینب نالان

داوود عاصیشو مهتو

داوود عاصی شو مهتو

داوود عاصیسنگ خارا

داوود عاصی سنگ خارا

عارف تجلیماه نقره ای

عارف تجلی ماه نقره ای

برادران تجلیبازگشت

برادران تجلی بازگشت

عارف تجلینم نم ارسی

عارف تجلی نم نم ارسی

عارف تجلیگل بهز تو نیسی

عارف تجلی گل بهز تو نیسی

عارف تجلیغروب

عارف تجلی غروب

عارف تجلیلالایی اصغر

عارف تجلی لالایی اصغر

عبداله تجلیذوالجناح

عبداله تجلی ذوالجناح