تصویر موجود نیست

شاهین متولی

63
1

آلبومهای شاهین متولی

عمادمهربونم

عماد مهربونم

آهنگهای شاهین متولی

مجید اصلاح پذیرروزهای خسته

مجید اصلاح پذیر روزهای خسته

مرتضی اشرفیچرا اومدی

مرتضی اشرفی چرا اومدی

علیرضا خوشروچشمای تو

علیرضا خوشرو چشمای تو

مرتضی سرابیتو دوری

مرتضی سرابی تو دوری

مرتضی سرابیبگی نگی

مرتضی سرابی بگی نگی

فاتح نورایییه نمه بارون

فاتح نورایی یه نمه بارون

علی دبیرانبارون

علی دبیران بارون

بن ایلهمه چی تمومی

بن ایل همه چی تمومی

حامد پاشاچرا نمیشه

حامد پاشا چرا نمیشه

فاتح نوراییچقدر دیر اومدم

فاتح نورایی چقدر دیر اومدم

علیرضا فرشبافیخاص

علیرضا فرشبافی خاص

علیرضا رادیهویی

علیرضا راد یهویی

محسن نصریغرور یعنی

محسن نصری غرور یعنی

حامد پاشادیوونه

حامد پاشا دیوونه

علیرضا جی امهوام بودی

علیرضا جی ام هوام بودی

پیمان عیدیانوابسته

پیمان عیدیان وابسته

یاسر اکبریبعد تو

یاسر اکبری بعد تو

شاهین متولیاز این که بدجوری

شاهین متولی از این که بدجوری

فاتح نوراییدلخورم ازت

فاتح نورایی دلخورم ازت

هونیاکمرسی که هستی

هونیاک مرسی که هستی

حسین استیریدلم گیره

حسین استیری دلم گیره

مرتضی اشرفیرفیق

مرتضی اشرفی رفیق

هونیاکیادت نیست

هونیاک یادت نیست

امیرحسین حسینیحس خوب

امیرحسین حسینی حس خوب

سید جلال و فاتح نوراییمی بریز

فاتح نورایی می بریز

یاسر اکبریتک ستاره

یاسر اکبری تک ستاره

عمادشیران زاگرس

عماد شیران زاگرس

صادق نورانیسرتو بالا نگاه در

صادق نورانی سرتو بالا نگاه در

مجتبی مخبرنژادرنگ چشات

مجتبی مخبرنژاد رنگ چشات

مرتضی اشرفیفقط تو میتونی

مرتضی اشرفی فقط تو می تونی

مجتبی کبیریشیرین و فرهاد

مجتبی کبیری شیرین و فرهاد

عمادلوند

عماد لوند

مجتبی کبیریپنجره

مجتبی کبیری پنجره

سید جلال و فاتح نوراییپاییز گریه میکنه

فاتح نورایی پاییز گریه میکنه

فاتح نوراییهنوز من نرفتم

فاتح نورایی هنوز من نرفتم

علیرضا JMمیخوام داد بزنم

علیرضا JM میخوام داد بزنم

عمادآره

عماد آره

مرتضی اشرفیمار گزیده

مرتضی اشرفی مار گزیده

فاتح نوراییدیگه تمومه

فاتح نورایی دیگه تمومه

مهدی طوطیجدایی

مهدی طوطی جدایی

آرش اولیایی و محمدرضا هدایتیجاده

محمدرضا هدایتی جاده

محمدرضا معروفیپدر

محمدرضا معروفی پدر

شاهین متولیوابستگی

شاهین متولی وابستگی

شاهین متولیعیدی امسالم

شاهین متولی عیدی امسالم

شاهین متولینفس

شاهین متولی نفس

شاهین متولیبا تو فهمیدم

شاهین متولی با تو فهمیدم

شاهین متولیتوهم

شاهین متولی توهم

شاهین متولیکنار تو

شاهین متولی کنار تو

عمادچشم به راه

عماد چشم به راه

عمادجون

عماد جون

عمادپدر

عماد پدر

هونیاککاشکی

عمادآرزومی

عماد آرزومی

هونیاکچشای خمارت

هونیاک چشای خمارت

هونیاکبارون

هونیاک بارون

هونیاکآرامش

هونیاک آرامش

هونیاکدیونه

هونیاک دیونه

هونیاکحس عجیب

هونیاک حس عجیب

عمادخنده های تو

عماد خنده های تو

هونیاکچه آسون

هونیاک چه آسون

هونیاکاحساسش کن

هونیاک احساسش کن

هونیاککنارم باش

هونیاک کنارم باش

محمدرضا هدایتی و پژمان جمشیدیآخرین ستاره

محمدرضا هدایتی و پژمان جمشیدی آخرین ستاره