تصویر موجود نیست

امیر شجاعی

10

آهنگهای امیر شجاعی

محمد بلوکیتو میروی

امیر شجاعی و حامد سانیانیقول بهت میدم

حامد سانیانی و امیر شجاعی قول بهت میدم

مهدى هواسىمن خستم

مهدى هواسى من خستم

عرشیا مالمیردریا

عرشیا مالمیر دریا

امیر افشارپادشاه قلبم

امیر افشار پادشاه قلبم

داریوش حاتمی و میلاد شهبازیبیا

میلاد شهبازی و داریوش حاتمی بیا

امیر افشارنگران

امیر افشار نگران

امیر افشارحالمو نگاه کن

امیر افشار حالمو نگاه کن

مهرداد ابراهیمیروز عشق

مهرداد ابراهیمی روز عشق

امیر افشارعصری که رفتی

امیر افشار عصری که رفتی