تصویر موجود نیست

پامبا

17

آهنگهای پامبا

علی عمرانیبو سوگی

علی عمرانی بو سوگی

علی عمرانی و یوسف زهتابی اسکوییبو سوگی

یوسف زهتابی اسکویی, علی عمرانی بو سوگی

علی عمرانیلیلی و مجنون

علی عمرانی لیلی و مجنون

حسین فرهنگحسرتلی خیال

حسین فرهنگ حسرتلی خیال

صابر محمودیدلی باز

صابر محمودی دلی باز

فرزاد سلطانیقیز باخما آی یا

فرزاد سلطانی قیز باخما آی یا

فرزاد سلطانیهاردا قالدی

فرزاد سلطانی هاردا قالدی

پیمان کیوانییالان دونیا

پیمان کیوانی یالان دونیا

پیمان کیوانیغملی بیر سوز

پیمان کیوانی غملی بیر سوز

پیمان کیوانیسارافون

پیمان کیوانی سارافون

پیمان کیوانیآژ جنازه لر

پیمان کیوانی آژ جنازه لر

پیمان کیوانینوار نه یوخ

تصویر ندارد

پیمان کیوانیآی ساوالان

پیمان کیوانی آی ساوالان

پیمان کیوانیبعضا

تصویر ندارد

پیمان کیوانیسنن خبر

پیمان کیوانی سنن خبر

پیمان کیوانیتاراج

پیمان کیوانی تاراج

پیمان کیوانیهاردان دئیم سنه

پیمان کیوانی هاردان دئیم سنه