تصویر موجود نیست

علی تیرداد

38

آهنگهای علی تیرداد

میثم رجب پورهنوزم همونم

میثم رجب پور هنوزم همونم

بابک بهروزبه تو که بد نگذشت

بابک بهروز به تو که بد نگذشت

حامد اسکندریلیلا

حامد اسکندری لیلا

امید عامریآخر خط

امید عامری آخر خط

نيكانچه انتظاری داری

نيكان چه انتظاری داری

سهراب پاکزادمیگیرم دست تورو (ورژن جدید)

سهراب پاکزاد میگیرم دست تورو (ورژن جدید)

هوروش باندنبین الان خستم

هوروش باند نبین الان خستم

سهراب پاکزادفوق العاده

سهراب پاکزاد فوق العاده

آدرینیه نمه بارون

آدرین یه نمه بارون

هوروش باندچه حالی میشی

هوروش باند چه حالی میشی

سامان سیفبارونه بارونه

سامان سیف بارونه بارونه

علی درخشانالماس نایاب

علی درخشان الماس نایاب

امین حافظعادی شه

امین حافظ عادی شه

علی درخشاندمش گرم

علی درخشان دمش گرم

مجید فرهبد و مهدی فرهبدمنو ببخش

مجید فرهبد و مهدی فرهبد منو ببخش

سامان سیفدورت بگردم

سامان سیف دورت بگردم

علی درخشاندور همی

علی درخشان دور همی

علی درخشانمرد نیستم

علی درخشان مرد نیستم

علی درخشانبد ذات

علی درخشان بد ذات

محمد طاهرمو فرفری

محمد طاهر مو فرفری

علی درخشانحس خوب

علی درخشان حس خوب

علی درخشانسجاده حاجت

علی درخشان سجاده حاجت

روهام پاویزیادت میارم

روهام پاویز یادت میارم

علی درخشانتو دلی

علی درخشان تو دلی

مجید فرهبد و مهدی فرهبدتو دلی منی

مجید فرهبد و مهدی فرهبد تو دلی منی

مجید فرهبد و مهدی فرهبدوای چه یاری

مهدی فرهبد و مجید فرهبد وای چه یاری

حسین سیفنمی گم برکرد

حسین سیف نمی گم برکرد

محمد طاهررفتی

محمد طاهر رفتی

فرزاد اقدمآخی

فرزاد اقدم آخی

محمد طاهرمیگن دیوونس

محمد طاهر میگن دیوونس

مصطفی یگانههم خون

مصطفی یگانه هم خون

میلاد باباییدلواپسم

میلاد بابایی دلواپسم

امیر عظیمیماهی قرمز

امیر عظیمی ماهی قرمز

میلاد باباییپیر شدم

میلاد بابایی پیر شدم

امیر عظیمینیم دیگر

امیر عظیمی نیم دیگر

میلاد بابایییک دقیقه

میلاد بابایی یک دقیقه

میلاد باباییاون منم

میلاد بابایی اون منم

میلاد بابایییادش بخیر

a8c716e82c49305