تصویر موجود نیست

سروش لاسمی

39

آهنگهای سروش لاسمی

امید یارپای خودت

امید یار پای خودت

محمدامین معصومیعاشقی فقط با تو

محمدامین معصومی عاشقی فقط با تو

ابراهیم چاوشیپای دلتم

ابراهیم چاوشی پای دلتم

مسعود زرینرفتنت

مسعود زرین رفتنت

رحیم صادقیبهت مدیونم

رحیم صادقی بهت مدیونم

آرمین دادرسبرو

آرمین دادرس برو

داوود ستاریبی دلیل

داوود ستاری بی دلیل

ابراهیم چاوشیخوبه پیدات شد

ابراهیم چاوشی خوبه پیدات شد

هامون دیانمجنون و لیلا

هامون دیان مجنون و لیلا

ابراهیم چاوشیپدر

ابراهیم چاوشی پدر

مسعود زرینیکی یدونه

مسعود زرین یکی یدونه

مسعود زرینحال خوب

مسعود زرین حال خوب

محمد سیفیهمگناه من

محمد سیفی همگناه من

امیر خانیزخم زبون

امیر خانی زخم زبون

امیر بهشتیممنونم

امیر بهشتی ممنونم

محمدامین معصومیشبگرد

محمدامین معصومی شبگرد

علی اصغریشاه بیت

علی اصغری شاه بیت

محمدامین معصومینپرس ازم

محمدامین معصومی نپرس ازم

محمد سیفیهیچ

هادی رضاییدلگرم

هادی رضایی دلگرم

حمید درافشاندلبر ناب

حمید درافشان دلبر ناب

میلاد رضایینمی مونم

میلاد رضایی نمی مونم

هادی رضاییتو منو تنها نزار

هادی رضایی تو منو تنها نزار

هادی رضاییرک

هادی رضایی رک

آهنگساز مسعود طاهاشاه قلبم

نیما بیگ پورعجیب خوبه

نیما بیگ پور عجیب خوبه

ابراهیم چاوشیبه چشمام میای

ابراهیم چاوشی به چشمام میای

محمد سیفیاما و اگر

محمد سیفی اما و اگر

متین میراناوج پرواز

متین میران اوج پرواز

هادی رضاییعشقم جانم

هادی رضایی عشقم جانم

مسعود طاهادور من خالیه

مسعود طاها دور من خالیه

مسعود طاهانمیتونم نداریم

مسعود طاها نمیتونم نداریم

مسعود طاهاپروفایل سیاه

مسعود طاها پروفایل سیاه

مسعود طاهاآدم فضایی

مسعود طاها آدم فضایی

مسعود طاهادست کم میگیری منو

مسعود طاها دست کم میگیری منو

مسعود طاهاکنارمی

مسعود طاها کنارمی

مسعود طاها2 نفر

مسعود طاها 2 نفر

هارمونیکوتاه بیا

هارمونی کوتاه بیا

هارمونیفکر منم باش

هارمونی فکر منم باش