تصویر موجود نیست

رضا پارساییان

17

آهنگهای رضا پارساییان

حمید هیراد و راغبجذاب

حمید هیراد و راغب جذاب

راغبدل دیونه

راغب دل دیونه

منصور محتشمدل چکند یار

منصور محتشم دل چکند یار

راغبتو را که دیدم

راغب تو را که دیدم

راغببازگرد

راغب بازگرد

آروندگیراترین یار

آروند گیراترین یار

حسین کریمی پناهسوگ آواز

حسین کریمی پناه سوگ آواز

راغبوقتی دلم عاشق میشه

راغب وقتی دلم عاشق میشه

راغبدلبری

راغب دلبری

راغببی هوا

راغب بی هوا

حمید هیرادآشوب

حمید هیراد آشوب

اشکان خواجه نسباین حسین کیست

اشکان خواجه نسب این حسین کیست

سهیل محمدپوربی معرفت

سهیل محمدپور بی معرفت

حمید هیرادای وای

حمید هیراد ای وای

راغبدوست دارم

راغب دوست دارم

امیر مقاره و رهام هادیان و ماکان باندخدا

ماکان باند خدا

حمید هیراددیر کردی

حمید هیراد دیر کردی