تصویر موجود نیست

امیر وارث

9

آهنگهای امیر وارث

مصطفی دهقانی صباچنین مجنون

مصطفی دهقانی صبا چنین مجنون

ماهان سعادتآتیش پاره

ماهان سعادت آتیش پاره

ماهان سعادتملکه و پادشاه

ماهان سعادت ملکه و پادشاه

مصطفی دهقانی صباآبی دو چشمت

مصطفی دهقانی صبا آبی دو چشمت

محمد مجیریبی قرار

محمد مجیری بی قرار

ماهان سعادتمنو یادت بیار

ماهان سعادت منو یادت بیار

کارن خیراندیشبا من باش

کارن خیراندیش با من باش

مصطفی دهقانی صبارشته زندگی

مصطفی دهقانی صبا رشته زندگی

اهورا جاویدعاشقتم

اهورا جاوید عاشقتم