تصویر موجود نیست

ادریس رضایی فر

13

آهنگهای ادریس رضایی فر

بهنام آتشعاشقت میمیره

بهنام آتش عاشقت میمیره

بهنام آتشعشق و فهمیدم

بهنام آتش عشق و فهمیدم

علیرضا افشارپایه باشی

علیرضا افشار پایه باشی

زکی شمسبدجور

زکی شمس بدجور

مایانپسر جان

مایان پسر جان

زکی شمس آبادیبا تو

زکی شمس آبادی با تو

مایانمن با تو 

مایان من با تو 

وحید کشتکارحال خوب

وحید کشتکار حال خوب

مهدی مهریعزیز دلم

مهدی مهری عزیز دلم

مهران آتشنرو

مهران آتش نرو

مجید فلاح پورکی بهتر از تو

مجید فلاح پور کی بهتر از تو

مسعود سعیدیمجازات

مسعود سعیدی مجازات

امین مرعشیلجبازی