تصویر موجود نیست

کسری زاهدی

20

آهنگهای کسری زاهدی

کسری زاهدیدختر خان

کسری زاهدی دختر خان

کسری زاهدییک نفر میرسد از راه

کسری زاهدی یک نفر میرسد از راه

کسری زاهدیجاده عشق

کسری زاهدی جاده عشق

رستانباران زده

رستان باران زده

کسری زاهدیچشمات

کسری زاهدی چشمات

بهنام خدریخواب دیدم

بهنام خدری خواب دیدم

کسری زاهدیلیلی زیبا

کسری زاهدی لیلی زیبا

رضا فرزامماه آسمانم

رضا فرزام ماه آسمانم

کسری زاهدی رنگین کمون

رنگین کمون از کسری زاهدی

مهرداد پورسمنانیخرابم کردی

مهرداد پورسمنانی خرابم کردی

کسری زاهدیشاخه گل

کسری زاهدی شاخه گل

کسری زاهدیسلامت کردم

کسری زاهدی سلامت کردم

کسری زاهدیزبانم لال

کسری زاهدی زبانم لال

رضا رادماناشک

رضا رادمان اشک

مرتضی استوارقدم قدم

مرتضی استوار قدم قدم

کسری زاهدیماهی

کسری زاهدی ماهی

امید زارعچشمات

امید زارع چشمات

علی رهانحس عجیب

علی رهان حس عجیب

امیر J و کسری زاهدیجون منی آخه

کسری زاهدی جون منی آخه

کسری زاهدیبین ما

کسری زاهدی بین ما