تصویر موجود نیست

پامبا

21

آهنگهای پامبا

علی عمرانیبو سوگی

علی عمرانی بو سوگی

علی عمرانی و یوسف زهتابی اسکوییبو سوگی

یوسف زهتابی اسکویی, علی عمرانی بو سوگی

علی عمرانیلیلی و مجنون

علی عمرانی لیلی و مجنون

علی فارابگوز یاشیم

علی فاراب گوز یاشیم

صابر محمودیدلی باز

صابر محمودی دلی باز

هادی خالقیمیخانه لر

هادی خالقی میخانه لر

فرزاد سلطانیقیز باخما آی یا

فرزاد سلطانی قیز باخما آی یا

بهروز وظیفهیالان

بهروز وظیفه یالان

بهنام سلیمانیآیریلیق نغمه سی

آیریلیق نغمه سی بهنام سلیمانی

فرزاد سلطانیهاردا قالدی

فرزاد سلطانی هاردا قالدی

امیر سون استارمن دلی ام

بهنام و امیر سون استار من دلی ام

منوچهر ترابیسوگی

منوچهر ترابی سوگی

پیمان کیوانیآجی سودا

پیمان کیوانی آجی سودا

پیمان کیوانیسارا

پیمان کیوانی سارا

پیمان کیوانیایکیمیزده یولو چاشدوخ

پیمان کیوانی ایکیمیزده یولو چاشدوخ

شهروز اجمالیمنی زیندان دا گورن آغلاسین

آذری شهروز اجمالی منی زیندان دا گورن آغلاسین

پیمان کیوانیکسی نیست

تصویر ندارد

پیمان کیوانیاردبیل

پیمان کیوانی اردبیل

پیمان کیوانیتاراج

پیمان کیوانی تاراج

پیمان کیوانیهاردان دئیم سنه

پیمان کیوانی هاردان دئیم سنه

پیمان کیوانیمجبورام دایانام

پیمان کیوانی مجبورام دایانام