تصویر موجود نیست

مهدی شاه محمدی

15

آهنگهای مهدی شاه محمدی

شاهین وزیریآوار خاطرات

شاهین وزیری آوار خاطرات

افشین کریم خان زندسر به زیر

افشین کریم خان زند سر به زیر

عادل پرتویشدی بال و پرم

عادل پرتوی شدی بال و پرم

سپند سلیمیهفت روز هفته

سپند سلیمی هفت روز هفته

افشین کریم خان زندآرومه قلبم

افشین کریم خان زند آرومه قلبم

میثم کاردیاین عشقه

میثم کاردی این عشقه

عادل پرتوینرو

عادل پرتوی نرو

پوریا سنگریسایتم

پوریا سنگری سایتم

هومن هوشیارواسم بخند

هومن هوشیار واسم بخند

حمید حدادخودتو نگیری

حمید حداد خودتو نگیری

مسعود قلی پورحس تازه

مسعود قلی پور حس تازه

فرزاد قهرماننفس

فرزاد قهرمان نفس

افشین افروختهماه من

افشین افروخته ماه من

اشکان خواجه نسبجانم باش

اشکان خواجه نسب جانم باش

کالمابعد تو

کالما بعد تو