تصویر موجود نیست

شاهین شیخی

31

آهنگهای شاهین شیخی

اميرامهمونی

اميرا مهمونی

میثم رجب پورهنوزم همونم

میثم رجب پور هنوزم همونم

هوروش باندشاید یه شب بارون

هوروش باند شاید یه شب بارون

بابک بهروزبه تو که بد نگذشت

بابک بهروز به تو که بد نگذشت

امیرانگفته بودی

امیرا نگفته بودی

نيكانچه انتظاری داری

نيكان چه انتظاری داری

آمیرافرشته ای

آمیرا فرشته ای

محمد طاهرخواهشا

محمد طاهر خواهشا

امید علومیسر حرفتی هنوز

امید علومی سر حرفتی هنوز

مهدی اسدیبارون و نم

مهدی اسدی بارون و نم

فرهبدبچه نمیشم

فرهبد بچه نمیشم

هوروش باندمثل ماهی

هوروش باند مثل ماهی

هوروش باندچه حالی میشی

هوروش باند چه حالی میشی

امیر عظیمیروبرومی

امیر عظیمی روبرومی

امیر عظیمیماه بانو

امیر عظیمی ماه بانو

سامان سیفبارونه بارونه

سامان سیف بارونه بارونه

علی درخشانالماس نایاب

علی درخشان الماس نایاب

میلاد نورمحمدآروم آروم

میلاد نورمحمد آروم آروم

رهبر نوربخشغیرممکن

رهبر نوربخش غیرممکن

میثم ابراهیمیجان جان

میثم ابراهیمی جان جان

علی درخشاندمش گرم

علی درخشان دمش گرم

مجید فرهبدنمیتابی به من

مجید فرهبد نمیتابی به من

سامان سیفدورت بگردم

سامان سیف دورت بگردم

علی درخشاندور همی

علی درخشان دور همی

محمد طاهرشبیه من

محمد طاهر شبیه من

علی درخشانمرد نیستم

علی درخشان مرد نیستم

حمید اصغریبریم

حمید اصغری بریم

علی درخشانحس خوب

علی درخشان حس خوب

اشکان عبدی پوردیدی گفتم بهت

اشکان عبدی پور دیدی گفتم بهت

فرزاد اقدمآخی

فرزاد اقدم آخی

میثم ابراهیمیتو کی بودی

میثم ابراهیمی تو کی بودی