تصویر موجود نیست

راشد یوسفی

7

آهنگهای راشد یوسفی

گویادرست عین فیلما

گویا درست عین فیلما

امید افخمبشمور ۳

امید افخم بشمور ۳

صابر ستودهبی معرفت

صابر ستوده بی معرفت

وحید دانشوردرد نبودنت

وحید دانشور درد نبودنت

علیرضا آهنگیدو سه سال

علیرضا آهنگی دو سه سال

میتن صفویاز هم دور شیم

میتن صفوی از هم دور شیم

پوریا پیرسبزیچجوری زندگی کنم

پوریا پیرسبزی چجوری زندگی کنم